Sipariş Telefonları:


0 216 671 98 99 / 0530 498 56 56

Table \'./spklisanslama_spk/jos_fb_whoisonline\' is marked as crashed and should be repaired SQL=INSERT INTO jos_fb_whoisonline (`userid` , `time`, `what`, `task`, `do`, `func`,`link`, `userip`, `user`) \n VALUES (\'0\', \'1495871628\', \'SPK Temel Düzey Soruları\',\'\',\'\',\'view\',\'http://www.spklisanslama.net/index.php?option=com_fireboard&catid=16&func=view&id=459&Itemid=27\', \'107.22.102.16\', \'0\')
spk sınavı - forum
Hoşgeldiniz, Ziyaretçi
Lütfen Giriş ya da Kayıt.    Şifrenizi mi unuttunuz?
SPK Temel Düzey Soruları (0 inceleyen) 
EN ALT Cevapla Beğenilen: 0
BAŞLIK: SPK Temel Düzey Soruları
#459
selgd (Kullanıcı)
Expert Boarder
Gönderiler: 114
graphgraph
Şu An Sitede Değil Kullanıcı bilgilerini görmek için tıklayın
SPK Temel Düzey Soruları 7 Yıl, 9 Ay önce Başarı: 2  
BAŞBAKANLIK
SERMAYE PİYASASI KURULU ANADOLU ÜNİVERSİTESİ S101
SPK 17 Ocak 2009 - 1. OTURUM - Cumartesi 9.30
SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ TEMEL DÜZEY
TEST GRUBUNUZ
A CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ.
ADAYIN
SOYADI : ................................................................................................................................................
ADI : .......................................................................................................................................................
TC KİMLİK NUMARASI : ........................................................................................................................
SINAV SALON NO: ....................................................... SIRA NO: .....................................................
Soyadınızı adınızı TC kimlik numaranızı salon ve sıra numaranızı yukarıya yazmayı unutmayınız.
GENEL AÇIKLAMA
1. Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır:
Soru Sayfa
Testin Adı Sayısı No
Sermaye Piyasası Mevzuatı İlgili Mevzuat ve Etik Kurallar 40 2
Hisse Senedi Piyasaları 25 9
Tahvil ve Bono Piyasaları 25 14
Temel Finans Matematiği Değerleme Yöntemleri Muhasebe ve Mali Analiz 25 19
2. Sınav süresi tek dersten sorumlu adaylar için 50 dakika olup toplam sınav süresi 180 dakikadır.
3. Cevaplamaya istediğiniz testin istediğiniz sorusundan başlayabilirsiniz. Yalnız cevaplarınızı cevap
kâğıdında o test için ayrılmış olan bölümdeki aynı numaralı cevap yerine işaretlemeyi unutmayınız.
4. Cevaplarınızı koyu siyah ve yumuşak bir kurşunkalemle işaretleyiniz. İşaretinizi cevap yerinin dışına
taşırmayınız. Tükenmez veya mürekkepli kalem kullanmayınız.
5. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı yumuşak bir silgi ile cevap kâğıdını örselemeden temizce siliniz ve doğru
cevabınızı işaretlemeyi unutmayınız.
6. Cevap kâğıdınızı buruşturmayınız katlamayınız ve üzerine gereksiz hiçbir işaret koymayınız.
7. Bu kitapçıktaki her sorunun bir tek doğru cevabı vardır. Bir soru için birden çok cevap yeri işaretlenmişse o
soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır.
8. Cevaplarınız puanlanırken her doğru cevabınıza eşit puan verilecek yanlış cevaplarınız dikkate
alınmayacaktır. Bu nedenle kitapçıktaki tüm sorular için size doğru gelen seçeneği işaretleyerek cevapsız
soru bırakmamanız yararınıza olacaktır.
9. Kitapçığın sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz.
Sermaye Piyasası Kurulu ve Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla
olursa olsun testlerin tamamının veya bir kısmının Anadolu Üniversitesinin yazılı izni olmadan kopya edilmesi fotoğraflarının
çekilmesi herhangi bir yolla çoğaltılması yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai
sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
DİKKAT!
Testteki sorular sınav tarihinden 45 gün
önce hazırlanmıştır. Bu süreç içinde sınav
konuları ile ilgili yasa değişiklikleri yapılmış
olsa bile soruları cevaplandırırken bu
değişiklikleri dikkate almayınız.
Sermaye piyasası faaliyetinde bulunacak
kurumların izin almaları gereken merci
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sermaye Piyasası Kurulu
B) TC Merkez Bankası
C) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
D) Hazine Müsteşarlığı
E) Mali Suçları Araştırma Kurulu
1.
I. Kâr ve zarar ortaklığı belgeleri
II. Oydan yoksun hisse senetleri
III. Katılma intifa senetleri
Yukarıdakilerden hangileri hisse senedi
türevleridir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) I II ve III
2.
Hisse senetlerinin talep toplama yöntemi ile
halka arzında satışa sunulan sermaye
piyasası araçlarına ilişkin taleplerin toplama
süresinin sonunda hisse senetlerinin
yatırımcılar arasında dağıtımı ile ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Toplanan teklifler en yüksek fiyat
teklifinden en düşük fiyat teklifine doğru
olmak üzere her fiyat düzeyinde talep
edilen miktarlar ile birikimli miktarları
gösteren bir tabloya dönüştürülür.
B) Dağıtım sonucunda birden fazla
yatırımcının karşılanamayan talebi olması
durumunda kalan senetler açık artırmayla
satılır.
C) Birikimli olarak en çok hisse senedinin
satılabildiği fiyat satış fiyatı olarak belirlenir.
D) Belirlenen fiyat düzeyinde talep edilen
toplam hisse senedi miktarının satışa
sunulandan fazla olması durumunda en
yüksek fiyatlı talepten başlamak suretiyle
dağıtımişlemi yapılır.
E) Teşekkül eden fiyat seviyesinde birden
fazla yatırımcının karşılanamayan talebi
olması durumunda yatırımcılar arasında
dağıtım talep miktarıyla orantılı olarak
yapılır.
3.
I. Anonimşirket şeklinde kurulması
II. Ticaret unvanında quot;kıymetli madenlerquot;
ibaresinin bulunması
III. Ortak sayısının en az 50 kişi olması
Yukarıdakilerden hangileri kıymetli madenler
aracı kurumlarının kuruluş şartları arasında
yer alır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) I II ve III
4.
2
2009 OC S101-A
İzleyen sayfaya geçiniz.
A
A
Aşağıdakilerden hangisi Merkezi Kayıt
Kuruluşu A.Ş. nin görev ve yetkilerinden biri
değildir?
A) Kurul tarafından tedrici tasfiyelerine karar
verilen aracı kurumların tasfiye işlemlerini
Yatırımcıları Koruma Fonu adına ilgili
mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütmek
B) Sermaye piyasası araçlarını ve bunlara
bağlı hakları bilgisayar ortamında üyeler
ve hak sahipleri itibariyle kayden izlemek
C) Yatırımcıları Koruma Fonunu idare ve temsil
etmek
D) Kayda alınan hisse senetlerinin fiyat
istikrarını sağlamak
E) Kayıtların mevzuatta öngörülen çerçevede
gizliliğini sağlamak
5.
Yatırımcıları Koruma Fonu Yönetmeliği
uyarınca oluşturulan yatırımcıları koruma
fonunun varlığı aşağıdakilerin hangisinde
değerlendirilemez?
A) Aracı kurumlarda hisse senedinde
B) Kamu bankalarında hazine bonosunda
C) Kamu bankalarında ters repoda
D) Kamu bankalarında devlet tahvilinde
E) Kamu bankalarında mevduatta
6.
I. İMKB ve SPK tarafından faaliyetlerinin
(geçici veya sürekli) durdurulması
II. İMKB üyeliğinden çıkarılması
III. ÖPSP de İşlem komisyonu (ödünç verene
ödenecek olan komisyon) nedeni ile
temerrütte olmaları ve/veya ödenmemiş
Takasbank komisyon borçlarının olması
Aracı kuruluşlar yukarıdakilerin hangilerinde
Takasbank Ödünç Pay Senedi Piyasasında
işlem yapamazlar?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) I II ve III
7.
Aşağıdakilerden hangisi İstanbul Altın
Borsasının görev ve yetkilerinden biri
değildir?
A) Endekse dayalı türev araçların işlem
göreceği piyasaları oluşturmak
B) Borsada olağan dışı menfi gelişmelerin
meydana gelmesi halinde mevzuatın
verdiği yetkiler içinde gerekli önlemleri almak
C) Borsada Hazine Müsteşarlığı tarafından
tanımlanan ve standartları belirlenen
kıymetli madenlerin işlem göreceği kıymetli
maden piyasalarını oluşturmak
D) Teşekkül ettirilecek piyasalarla ilgili hukuki
düzenlemeleri ve organizasyonu yapmak
E) Kıymetli madenlere dayalı ve bunların
ödünç verilmesini konu alan sermaye
piyasası araçlarının işlem göreceği
piyasaları oluşturmak
8.
I. İhraççılar
II. Aracı kuruluşlar
III. Sermaye Piyasası Kurulu
IV. Yetkili takas ve saklama kuruluşları
Yukarıdakilerden hangileri MKK nezdinde
tutulacak hesaplar arasında yer alır?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve IV
D) I II ve III
E) I II ve IV
9.
Aşağıdakilerden hangisi Ortaklıkların OYHS
ihraç edebilmeleri için aranılan şartlardan
biri değildir?
A) OYHS itibari değer toplam tutarının
ödenmiş veya çıkarılmış sermayenin %75 ini
geçmemek üzere esas sözleşmelerinde
gösterilmesi
B) OYHS sahipleri için kâr payında imtiyaz
tanınmayacağının esas sözleşmede
gösterilmesi
C) Esas sözleşmelerinde OYHS ihracına ilişkin
hükümbulunması
D) OYHS ihracı için ortaklık yetkili organı
tarafından karar alınması
E) Esas sözleşmede OYHS ye kâr payından
ve istendiğinde tasfiye bakiyesinden imtiyaz
tanınması ve kâr payında imtiyaz oranının
gösterilmesi
10.
3
2009 OC S101-A
İzleyen sayfaya geçiniz.
A
A
I. Borsada işlem gören mala dayalı vadeli
işlem ve opsiyon sözleşmelerinin alım
satımına aracılık faaliyetinde bulunmak
II. Borsada işlem gören kıymetli maden ve
dövize dayalı işlem ve opsiyon
sözleşmelerinin alım satımına aracılık
faaliyetinde bulunmak
III. Borsada işlem gören her türlü türev
araçların alım satımına aracılık faaliyetinde
bulunmak
Yukarıdakilerden hangileri Kuruldan yetki
belgesi almış vadeli işlemler aracılık
şirketlerinin yapabilecekleri aracılık
faaliyetleri arasında yer alır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) I II ve III
11.
Yatırım ortakları ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Yatırım ortaklıkları müşterilerinin
mevduatlarına en yüksek faizi verirler.
B) Yatırım ortaklıkları kayıtlı sermaye esasına
göre kurulan sermaye piyasası kurumlarıdır.
C) Yatırım ortaklıkları hisse senetlerini satın
aldıkları ortaklıkların herhangi bir şekilde
sermayesine ve yönetimlerine hakim olmak
amacı güdemezler.
D) Yatırım ortaklıkları sermaye piyasası
araçları ile ulusal ve uluslararası borsalarda
veya borsa dışı organize piyasalarda işlem
gören altın ve diğer kıymetli madenler
portföyü işletirler.
E) Yatırım ortaklıkları anonim ortaklık şeklinde
kurulur.
12.
Aracı kurumlarda irtibat bürosu sorumlusu
olarak çalışacak kişilerin hangi lisansa sahip
olması zorunludur?
A) Bağımsız denetimlisansı
B) Değerleme uzmanlığı lisansı
C) Türev araçlar lisansı
D) Sermaye piyasası faaliyetleri temel düzey
lisansı
E) Derecelendirme uzmanlığı lisansı
13.
Ortaklık devralma veya yeni ortaklık
kurulması yoluyla birleşme işlemlerinde
taraflardan en az birinin halka açık anonim
ortaklık olması durumunda birleşmeye esas
alınacak finansal tablolara ilişkin aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Birleşme ve devralma işlemleri karşılığında
İstanbul Menkul Kıymetler Borsasına %10
oranında komisyon ödenir.
B) TTK nın 324 üncü maddesi hükmü
çerçevesinde aktiflerin satış fiyatı esas
alınarak düzenlenen bilançoya göre
sermayesinin 2/3 ü karşılıksız kalan ortaklık
devralan ortaklık sıfatıyla birleşme işlemine
katılamaz.
C) Birleşmeye esas finansal tabloların
bağımsız denetiminin yapılmış olması
halinde özel bağımsız denetim koşulu
aranmaz.
D) Birleşmeye taraf ortaklıkların birleşme
işlemine esas alınacak finansal tablolarının
Kurulun muhasebe standartlarına ilişkin
düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanması
ve Kurulun bağımsız denetim standartları
çerçevesinde özel bağımsız denetimden
geçirilmesi zorunludur.
E) Birleşmeye esas alınacak finansal tabloların
tarihi ile birleşme sözleşmesinin nihai olarak
onaylanacağı genel kurul toplantı tarihi
arasındaki süre 6 ayı aşmaz.
14.
Aracı kurumların ticaret unvanları ile ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Aracı kurumların ticaret unvanlarında
sermaye piyasası faaliyetlerini göstermesi
amacıyla quot;menkul değerlerquot; veya quot;menkul
kıymetlerquot; ibarelerinden birinin yer alması
şarttır.
B) Aracı kurumların ticaret unvanları hiçbir
şekilde değiştirilemez.
C) Aracı kurumların işletme adı kullanmak
istemeleri halinde Kuruldan izin almaları ve
bu adı tescil ve ilan ettirmeleri zorunludur.
D) Aracı kurumların yazılı ve görsel
basın-yayın organlarında yer alacak her
türlü ilan ve reklamlar ile tümyazışmalarında
işletmede adları ile birlikte ticaret
unvanlarını kullanmaları şarttır.
E) Alım satım aracılığı halka arza aracılık
repo-ters repo portföy yöneticiliği ve yatırım
danışmanlığı yetki belgelerinin tamamına
sahip olan aracı kurumlar ticaret
unvanlarında quot;yatırım menkul değerlerquot;
quot;yatırım menkul kıymetlerquot; veya yalnızca
quot;yatırımquot; ibarelerini kullanabilirler.
15.
4
2009 OC S101-A
İzleyen sayfaya geçiniz.
A
A
Repo ve ters repo işlemlerinde teslim
esasları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
A) Ters repo ile alınan menkul kıymetlerin işlem
tarihi ile vade arasındaki süre içinde kalmak
ve vadesi geri satma vadesini geçmemek
koşuluyla repo işlemiyle yeniden satılması
mümkündür.
B) Repo konusu olan menkul kıymetlerin
alıcıya fiziki teslimi yapılmaz. İşlemler
hesaben gerçekleştirilir.
C) Repo ve ters repo işlemlerine konu olan
menkul kıymetlerin yetkili kuruluşlarca TC
Merkez Bankası tarafından yapılacak
düzenlemelere uygun olarak quot;Depoquot; edilmiş
olması zorunludur.
D) Müşterilerinin talebi halinde repo konusu
olan menkul kıymetler alıcıya teslimedilir.
E) TC Merkez Bankası takas ve saklamaya
ilişkin işlemleri nezdinde hesabı bulunan
takas ve saklama hizmeti vermeye yetkili
kuruluşlar aracılığı ile gerçekleştirilecek
şekilde düzenlemeler yapabilir.
16.
Aşağıdakilerden hangisi faaliyette olan aracı
kurumun yükümlülüklerinden biri değildir?
A) Müşterileri için seans salonu açma
yükümlülüğü
B) Borsa üyeliği
C) Müşteriyi tanıma kuralı
D) Müşterileri ile hesap açılışında çerçeve
sözleşme imzalama yükümlülüğü
E) Blokaj yükümlülüğü
17.
Aşağıdakilerden hangisi acentenin
yapabileceği faaliyetlerden biri değildir?
A) Portföy yöneticiliği faaliyeti ile ilgili tahsil ve
tediye işlemlerini yürütmek
B) Halka arza aracılık faaliyeti kapsamında
gişe hizmeti sunmak
C) Aracı kurum müşterilerine yatırım
danışmanlığı hizmeti sunmak
D) Gerçekleşen emirlerin tasfiyesine aracılık
etmek
E) Alım ve satım emirlerinin aracı kuruma
iletilmesine aracılık etmek
18.
I. Mevduat toplama sonucunu verebilecek iş
ve işlemler
II. Kuruldan icrası için izin alınan faaliyetler ve
bunlara ilişkin iş ve işlemler dışında sınai ve
zirai faaliyette bulunulması
III. Sermaye piyasası faaliyetlerini yürütebilmek
için gerekli olanın üstünde taşınmaz mal
edinilmesi
Yukarıdaki faaliyetlerden hangileri aracı
kurumların yapamayacakları işlemler
arasında yer alır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) I II ve III
19.
Hisse senetlerini halka arz etmek isteyen X
A.Ş. Y aracı kurumu ile anlaşmıştır. X A.Ş.
ile Y aracı kurumu arasındaki anlaşma
uyarınca Y aracı kurumu satış süresi
sonunda satılamayan kısmın %50 sini tam ve
nakden ödeyerek satın almayı taahhüt
etmiştir. Bu sözleşme aşağıdakilerden
hangisine bir örnektir?
A) En iyi gayret aracılığı
B) Tümünü yüklenim
C) Kısmen bakiyeyi yüklenim
D) Kısmen tümünü yüklenim
E) Bakiyeyi yüklenim
20.
TTK hükümleri uyarınca aşağıdakilerden
hangisi hisse senetlerinde bulunması zorunlu
unsurlardan biri değildir?
A) Esas sermaye tutarı
B) Şirketin unvanı
C) Senedin itibari değeri
D) Şirketin adresi
E) Şirketin tescil tarihi
21.
Aşağıdakilerden hangisi sermaye piyasası
mevzuatınca belirlenen sermaye piyasası
kurumlarından biri değildir?
A) Risk sermayesi yatırımortaklıkları
B) Aracı kurumlar
C) Sigorta şirketleri
D) Yatırımortaklıkları
E) Yatırımfonları
22.
5
2009 OC S101-A
İzleyen sayfaya geçiniz.
A
A
I. Grup emeklilik yatırımfonları
II. Sosyal güvenlik yatırımfonları
III. Meslek emeklilik yatırımfonları
İşyeri veya belirli meslek grupları bazında
sektörel bazda ve Kurulca uygun görülmek
koşulu ile fon paylarının belirli kişi ya da
gruplara tahsis edilmesi suretiyle oluşturulan
fon tipleri yukarıdakilerden hangileridir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III
23.
I. Aracı kurumu temsil etmek
II. Aracı kurumun yetkili olduğu sermaye
piyasası faaliyetlerinin tanıtımını yapmak
III. Müşteri emirlerini aracı kuruma iletmek
Yukarıdaki faaliyetlerden hangileri aracı
kurum irtibat bürosunun görevleri arasında
yer alır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) I II ve III
24.
Aşağıdakilerin hangisinde sermaye piyasası
araçlarının kredili alımı işleminde yatırılması
gereken başlangıç asgari özsermaye oranı
ile işlemlerin devamı süresince yatırılması
gereken özkaynak oranı sırasıyla ve doğru
olarak verilmiştir?
A) %30 %50
B) %50 %10
C) %50 %20
D) %50 %35
E) %50 %50
25.
I. Derecelendirme faaliyeti yalnızca kredi
derecelendirilmesi faaliyetini kapsar.
II. İşletmelerce derecelendirme yaptırılması
ihtiyaridir.
III. Kurul tarafından gerekli görülen durumlarda
derecelendirme yaptırılması zorunlu
tutulabilir.
Derecelendirme faaliyeti ile ilgili yukarıdaki
ifadelerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III
26.
Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde
kâr dağıtımıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
A) Birinci temettü dağıtılmadıkça çeşitli
amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi
kişi ve kurumlara kâr payı dağıtılmasına
karar verilemez.
B) Yatırım ortaklıklarının dağıtılabilir kâr
tutarının hesaplanmasında
gerçekleşmemiş sermaye kazançları dikkate
alınmaz.
C) Sermaye piyasası kurulu halka açık anonim
ortaklıkların dağıtılabilir kâr tutarları itibariyle
temettü dağıtım zorunluluğunu kaldırabilir
veya erteleyebilir.
D) Temettü ödeme tarihi itibariyle mevcut
payların tümüne eşit olarak dağıtılır.
E) Yönetim kurulu üyelerine kârdan pay
verilebilmesi için esas sözleşmede hüküm
bulunması gereklidir.
27.
Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde
aşağıdakilerden hangisi aracı kuruluşların
kuruluş şartlarından biri değildir?
A) Kurucularının müflis olmaması
B) Limited şirket şeklinde kurulmuş olmaları
C) Hisse senetlerinin tamamının nama yazılı
olması
D) Hisse senetlerinin nakit karşılığı çıkarılması
E) Esas sözleşmelerinin Sermaye Piyasası
Kanununa uygun olması
28.
6
2009 OC S101-A
İzleyen sayfaya geçiniz.
A
A
Aşağıdakilerden hangisi sermaye piyasası
mevzuatınca ihraç veya halka arz edilecek
hisse senetlerinin kayda alınması için Kurula
başvuru yapılması zorunlu durumlardan biri
değildir?
A) Özelleştirilecek ortaklıkların hisse
senetlerinin halka arzı
B) Halka açık ortaklıkların mevcut veya
sermaye artırımı suretiyle çıkarılacak hisse
senetlerinin halka arzı
C) Ortaklığın ortak sayısının 100 e ulaşması
D) Halka açık olmayan ortaklıkların mevcut
veya sermaye artırımı suretiyle çıkarılacak
hisse senetlerinin halka arzı
E) Tedrici usulde ortaklık kurulması
29.
Bir hisse senedinin borsada işlem görmesine
aşağıdakilerden hangisi karar verir?
A) Borsa Başkanı
B) Borsa YönetimKurulu
C) İlgili Bakan
D) Borsa Genel Kurulu
E) Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı
30.
Aşağıdakilerden hangisi borsaya üye
olabilir?
A) Gayrimenkul Değerleme Şirketleri
B) Halka Açık Şirketler
C) YatırımFonları
D) Aracı Kuruluşlar
E) Bağımsız DenetimŞirketleri
31.
Aşağıdakilerden hangisi kayıtlı sermaye
sistemine tabi anonim ortaklıkların satışı
yapılmış hisse senetlerini temsil eden
sermayeleridir?
A) Ödenmiş sermaye ve yedekler toplamı
B) Ödenmiş sermaye zararlar farkı
C) Özsermaye ve taahhütler toplamı
D) Çıkarılmış sermaye
E) Sermaye tavanı
32.
I. Aklama amacıyla paranın yurt dışına
kaçırılması
II. Aklama amacıyla paranın kıymetli evraka
dönüştürülmesi
III. Aklama amacıyla paranın paravan
şirketlerde kullanılması
IV. Sahte fatura düzenlenmesi
Yukarıdakilerden hangileri kara para aklama
yöntemleri arasında yer alır?
A) I ve II
B) I ve III
C) I II ve III
D) I III ve IV
E) I II III ve IV
33.
I. Bankacılık sigortacılık bireysel emeklilik
sermaye piyasaları ödünç para verme ve
diğer finansal hizmetlerde faaliyet
gösterenler
II. Posta ve taşımacılık talih ve bahis oyunları
alanında faaliyet gösterenler
III. Döviz taşınmaz değerli taş ve maden
mücevher nakil vasıtası iş makinesi tarihi
eser sanat eseri ve antika ticareti ile iştigal
edenler
5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının
Önlenmesi Hakkında Kanuna göre kendileri
nezdinde yapılan veya aracılık ettikleri
işlemlerde işlem yapılmadan önce işlem
yapanlar ile nam veya hesaplarına işlem
yapılanların kimliklerini tespit etmek zorunda
olan yükümlüler yukarıdakilerden
hangileridir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) I II ve III
34.
7
2009 OC S101-A
İzleyen sayfaya geçiniz.
A
A
I. Kurum suç gelirlerinin aklanmasının
önlenmesiyle görevlidir.
II. Kurumun düzenleme denetleme
koordinasyon ve veri toplama-analiz
fonksiyonlarının ifasında ihtisaslaşması
hedeflenmiştir.
III. Kurum Sermaye Piyasası Kuruluna bağlı
olarak teşkilâtlandırılmıştır.
Mali Suçları Araştırma Kurumu (MASAK) ile
ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri
doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) I II ve III
35.
I. Suç geliri olduğu bilinen malvarlığının yasa
dışı kaynağını gizlemek veya olduğundan
değişik göstermek veya öncül suçun
işlenmesine karışmış olan herhangi bir
kişiye işlediği suçun yasal sonuçlarından
kaçınmasına yardım etmek amacıyla
dönüştürülmesi veya devredilmesi
II. Bir malvarlığının suç geliri olduğunu bilerek;
gerçek niteliğinin kaynağının yerinin
kullanımının hareketlerinin veya
mülkiyetinin veya malvarlığına ilişkin
hakların gizlenmesi veya olduğundan
değişik gösterilmesi
III. Devletlerin kendi hukuk sisteminin temel
kavramlarına tabi olarak tesellüm anında
bu tür bir malın suç geliri olduğunu bilerek;
edinilmesi bulundurulması veya
kullanılması
Yukarıdakilerden hangileri quot;Suçtan
Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklamaquot;
fiilleri arasında yer alır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) I II ve III
36.
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye sermaye
Piyasası Aracı Kuruluşları Birliğinin
görevlerinden biri değildir?
A) Aracı kuruluşlar arası ilişkilerde mesleki
dayanışmayı güçlendirmek
B) Borsalar kurmak
C) Sermaye piyasasının ve aracılık
faaliyetlerinin gelişmesini sağlamak üzere
araştırmalar yapmak ve eğitim programları
düzenlemek
D) Mesleki gelişmeleri idari ve yasal
düzenlemeleri izleyerek bu konuda üyeleri
aydınlatmak
E) Haksız rekabeti önlemek amacıyla gerekli
tedbirleri alarak SPK ya bildirmek
37.
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Sermaye
Piyasası Aracı Kuruluşları Birliğinin
görevlerinden biri değildir?
A) Mali durumu zayıflayan aracı kuruluşların
tasfiyesini yapmak
B) Sermaye piyasasının gelişmesini sağlamak
için araştırmalarda bulunmak
C) Haksız rekabeti önlemek için gerekli
tedbirleri almak
D) Aracı kuruluşlar arası ilişkilerde mesleki
dayanışmayı güçlendirmek
E) Üyeleri hakkında yapılan şikâyetleri
değerlendirmek
38.
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Sermaye
Piyasası Aracı Kuruluşları Birliğinin
uygulayabileceği disiplin cezalarından biri
değildir?
A) Para cezası
B) Yetki belgesi iptali
C) Birlik üyeliğinden sürekli çıkarma
D) Uyarı
E) Kınama
39.
Aşağıdakilerden hangisi repo ve ters repo
işlemlerine konu olabilecek menkul
kıymetlerden biri değildir?
A) Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca ihraç
edilen borçlanma senetleri
B) Hazine bonoları
C) Menkul kıymetler borsaları veya
teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem
görmeyen veya borsada tescil edilmemiş
borçlanma senetleri
D) Devlet tahvilleri
E) Toplu Konut İdaresince ihraç edilen
borçlanma senetleri
40.
8
2009 OC S101-A
İzleyen sayfaya geçiniz.
A
A
HYacute;SSE SENEDYacute; PYacute;YASALARI
DİKKAT!
Testteki sorular sınav tarihinden 45 gün
önce hazırlanmıştır. Bu süreç içinde sınav
konuları ile ilgili yasa değişiklikleri yapılmış
olsa bile soruları cevaplandırırken bu
değişiklikleri dikkate almayınız.
Bir hisse senedinin ağırlıklı ortalama fiyatı ile
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) İMKB hisse senetleri piyasasında
gerçekleştirilen lot altı işlemlerde ağırlıklı
ortalama fiyat hesaplanması zorunludur.
B) Hisse senetlerinin ağırlıklı ortalama fiyatları
hesaplanırken değişik fiyattan ve
miktarlardan gerçekleşen ve fiyatı tescil
edilen normal emirler sonucu gerçekleşen
işlemler dikkate alınır.
C) Her hisse senedi için her seans öncesinde
bir önceki seans işlemleri dikkate alınarak
ağırlıklı ortalama fiyat hesaplanır.
D) Fiyatın tescil edilmesi için işlemin lot işlemi
olması ve gerçekleşmiş işlemin özel emir
şeklinde olmaması gerekir.
E) Bir sonraki seansta uygulanacak baz fiyatın
hesaplanmasına esas teşkil eder.
1.
2. ve 3. sorular aşağıdaki bilgilere göre
cevaplandırılacaktır.
(X) hisse senedinin bir önceki seans ağırlıklı
ortalama fiyatı 672 TL dir. Fiyat adımı 005 ve
fiyat marjı %10 dur.
Yukarıdaki bilgilere göre (X) hisse senedine
bir sonraki seans işlemlerinde uygulanacak
baz fiyatı kaç TL olur?
A) 600
B) 610
C) 620
D) 650
E) 670
2.
Yukarıdaki bilgilere göre (X) hisse senedinin
bir sonraki seans işlemleri için alt ve üst
işlem fiyatı sınırları sırasıyla kaç TL olur?
A) 600-700
B) 600-7.40
C) 610-710
D) 620-720
E) 620-740
3.
İMKB Hisse Senetleri Piyasası ile ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Özel emir işlemleri İMKBde tescil edilmez.
B) Hisse senetlerinin takasında çoklu
netleştirme sistemi uygulanır.
C) quot;Baz fiyatquot; bir hisse senedinin bir seans
süresince işlem görebileceği en alt ve en
üst fiyat limitlerinin belirlenmesine esas teşkil
eden fiyattır.
D) Fon pazarında sadece Borsa Yatırım
Fonları işlemgörebilir.
E) Özelleştirme kapsamında bulunan şirketlerin
hisse senetlerinin blok satışı Toptan
Satışlar Pazarında gerçekleştirilebilir.
4.
Aşağıdakilerden hangisi İMKB Hisse
Senetleri Piyasasında uygulanan temel takas
prensiplerinden biri değildir?
A) Brüt bakiye
B) Aynı gün valörlü ödeme
C) Teslimkarşılığı ödeme
D) Merkezi takas
E) T+2 takas süresi
5.
9
2009 OC S101-A
İzleyen sayfaya geçiniz.
A
A
Satın aldığı kıymetlerin bedelini ödemeyen
üyeye kıymet teslimatı veya sattığı kıymetleri
teslim etmeyen üyeye para ödemesi
yapılmamasını ifade eden takas prensibi
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Net bakiye
B) Aynı gün valörlü ödeme
C) Teslimkarşılığı ödeme
D) Merkezi takas
E) İkili takas
6.
İMKBde yapılan hisse senedi alım satım
işlemlerinin takasına ilişkin aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Borsada alım satımlar peşin esası
üzerinden yapılır.
B) Kıymetin ve bedelinin teslimi T+2 gününde
yapılır.
C) Kıymetin ve bedelinin teslimi Takasbank ve
Merkezi Kayıt Kuruluşu aracılığı ile yapılır.
D) Kıymetin ve bedelinin teslimini zamanında
yapmayan aracı kuruluşlar bir daha takas
hizmetinden yararlanamazlar.
E) Yerli ve yabancı menkul kıymetler TL
üzerinden alınıp satılır.
7.
I. Kamunun aydınlatılmasında azami özenin
gösterilmemesi
II. Ortaklığın faaliyet merkezinin değişmesi
III. Borsa yönetimince yapılacak
düzenlemelere ve ilgili mevzuata
uyulmaması
IV. Ortaklığın yönetiminin değişmesi
Yukarıdakilerden hangileri Borsa kotundan
çıkarılma nedenlerindendir?
A) I ve II
B) I ve III
C) I ve IV
D) II ve III
E) III ve IV
8.
I. İMKB Kotasyon Yönetmeliğindeki kotasyon
koşullarını sağlayamayan şirketlerin
sermaye piyasalarından kaynak temin
etmelerine olanak sağlamak
II. Hisse senedi yatırımcılarının yüksek kazanç
sağlamalarına imkân tanımak
III. Gelişme ve büyüme potansiyeli taşıyan
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin (KOBİ)
sermaye piyasalarından kaynak temin
etmelerine olanak sağlamak
Yukarıdakilerden hangileri İkinci Ulusal
Pazarın amaçlarındandır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III
9.
I. Sermaye piyasası araçlarını ihraç ve halka
arz eden ihraççıların yönetim kurulu
başkanı ve üyeleri
II. Halka arza aracılık eden aracı kuruluşların
yönetimkurulu başkanı ve üyeleri
III. Sermaye piyasası araçlarını ihraç ve halka
arz eden ihraçcıların genel müdür ve genel
müdür yardımcıları
Sermaye piyasası araçlarının halka arz
yoluyla satışlarında yukarıdakilerden
hangileri söz konusu sermaye piyasası
araçlarını doğrudan veya dolaylı olarak satın
alamazlar?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) I II ve III
10.
Borsa üyelerinin müşterileri adına
gerçekleştirdikleri tüm işlemler için işlem
tutarı üzerinden aldıkları paya ne ad verilir?
A) Stopaj
B) Kurtaj
C) Prim
D) Kâr payı
E) Katkı payı
11.
10
2009 OC S101-A
İzleyen sayfaya geçiniz.
A
A
12. ve 13. sorular aşağıdaki bilgilere
göre cevaplandırılacaktır.
(Z) hisse senedinde sürekli müzayede seansı
başlar başlamaz girilen emirler şu şekildedir:
1.) Miktar: 100 Lot Fiyat: 223 Alış Emri (Giriş
Saati: 10:00:00)
2.) Miktar: 200 Lot Fiyat: 222 Alış Emri (Giriş
Saati: 10:00:02)
3.) Miktar: 20 Lot Fiyat: 226 Satış Emri (Giriş
Saati: 10:00:00)
4.) Miktar: 70 Lot Fiyat: 227 Satış Emri (Giriş
Saati: 10:00:03)
Yukarıdaki bilgilere göre emirlerin fiyat ve
zaman önceliğine göre doğru sıralanışı
aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Alış
Lot
Alış
Fiyatı
Satış
Fiyatı
Satış
Lot
100 223 226 70
200 222 227 20
B)
Alış
Lot
Alış
Fiyatı
Satış
Fiyatı
Satış
Lot
200 222 226 20
100 223 227 70
C)
Alış
Lot
Alış
Fiyatı
Satış
Fiyatı
Satış
Lot
100 223 226 20
200 222 227 70
D)
Alış
Lot
Alış
Fiyatı
Satış
Fiyatı
Satış
Lot
200 223 226 20
100 222 227 70
E)
Alış
Lot
Alış
Fiyatı
Satış
Fiyatı
Satış
Lot
100 223 227 70
200 222 226 20
12.
Yukarıdaki bilgilere göre (Z) hisse senedi
işlem sırasına 30 lotluk 223 fiyatlı bir satış
emri girildiğinde aşağıdaki işlemlerden
hangisi gerçekleşir?
A) Alış tarafında en iyi fiyatlı alış emri olan
2.23den 100 lotluk alış emri ile 30 lot satış
emri karşılaşacaktır.
B) Alış tarafında en iyi fiyatlı alış emri olan
2.22den 100 lotluk alış emri ile 30 lot satış
emri karşılaşacaktır.
C) Alış tarafında en iyi fiyatlı alış emri olan
2.23den 100 lotluk alış emri ile 100 lot
satış emri karşılaşacaktır.
D) Satış emrini karşılayacak alış emri
olmadığından satış emri pasife yazılıp
beklenecektir.
E) Alış tarafında en iyi fiyatlı alış emri olan
2.22den 200 lotluk alış emri ile 30 lot satış
emri karşılaşacaktır.
13.
Aşağıdakilerden hangisi İMKB Hisse
Senetleri Piyasasında bulunan pazarlardan
biri değildir?
A) Vadeli işlemler pazarı
B) Yeni ekonomi pazarı
C) Fon pazarı
D) Gözaltı pazarı
E) Ulusal Pazar
14.
I. Sermaye piyasası aracı ihraç eden şirketin
yönetimkurulu üyeleri
II. Sermaye piyasası aracı ihraç eden şirkette
%10 veya daha fazla paya sahip ortaklar
III. Sermaye piyasası aracı ihraç eden şirketin
üst düzey personeli
Yukarıdakilerden hangileri ihraççının ihraç
ettiği sermaye piyasası aracında açığa satış
işlemi yapma yasağı kapsamında yer
almaktadır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) I II ve III
15.
11
2009 OC S101-A
İzleyen sayfaya geçiniz.
A
A
16. ve 17. sorular aşağıdaki bilgilere
göre cevaplandırılacaktır.
(Z) şirketinin 200 milyon TL olan çıkarılmış
sermayesinin 50 milyon TL (%25) mevcut
ortaklara nominal bedel üzerinden rüçhan hakkı
kullandırılarak 50 milyon TL (%25) bedelsiz hisse
senedi dağıtılarak 300 milyon TL ye yükseltilmesi
ile ilgili rüçhan hakkı kullanımı ve bedelsiz hisse
senedi dağıtımı işlemleri 14 Nisan tarihinden
itibaren gerçekleştirilmeye başlanacak ve brüt kâr
payları 4 Nisan tarihinden itibaren ödenecektir.
Şirketin hisse senetlerinin 13 Nisan tarihindeki
ağırlıklı ortalama fiyatı 1720 TLdir.
Yukarıdaki bilgilere göre (Z) şirketine ait
hisse senetlerinin sermaye artırımı sonrası
baz fiyatı kaç TL olur?
A) 1170
B) 1160
C) 1157
D) 1155
E) 1150
16.
Yukarıdaki bilgilere göre (Z) şirketine ait yeni
pay alma kuponlarının referans fiyatı kaç TL
olur?
A) 250
B) 256
C) 266
D) 272
E) 275
17.
Aşağıdakilerden hangisi İMKB Hisse
Senetleri Piyasasında sisteme emir iletimi
sırasında kullanılan normal emir tiplerinden
biri değildir?
A) Limit değerli emirler
B) Kalanı iptal et emirleri
C) Kapanış fiyatlı emirler
D) Limit fiyatlı emirler
E) Özel limit fiyatlı emirler
18.
Menkul kıymet yatırım ortaklıkları hariç
Ulusal Pazarda işlem gören hisse
senetlerinden oluşan endeks aşağıdakilerden
hangisidir?
A) İMKB Ulusal-30 Endeksi
B) İMKB Ulusal-50 Endeksi
C) İMKB Ulusal-100 Endeksi
D) İMKB Kurumsal YönetimEndeksi
E) İMKB Ulusal-TümEndeksi
19.
I. Vadeli İşlemler Piyasasında kullanılmak
üzere oluşturulmuştur.
II. Menkul kıymet yatırım ortaklıkları hariç
Ulusal Pazarda işlem gören şirketlerden
seçilen 30 hisse senedinden oluşmaktadır.
III. Sürekli artış eğiliminde olan bir endekstir.
İMKB Ulusal-30 Endeksi ile ilgili yukarıdaki
ifadelerden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III
20.
Temettü ödemeleri ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Temettünün hisse senedi olarak dağıtılması
halinde dağıtılan hisselere karşılık nominal
bedelden tahsilat yapılır.
B) Temettünün nakit olarak dağıtılan kısmı
brüt temettü ödemesi hisse senedi olarak
dağıtılan kısmı da bedelsiz sermaye artırımı
olarak dikkate alınır.
C) Temettünün hisse senedi olarak dağıtılması
bedelsiz sermaye artırımı olarak
değerlendirilir.
D) Temettü ödendiği tarihte tüm hisse senetleri
temettü almayıp bir kısmı (ESKİ) alıyor bir
kısmı (YENİ) almıyorsa (tedavülde yeni
hisse senedi bulunuyorsa) baz fiyat
hesaplanmayarak hisse senedinin fiyatı
serbest bırakılır.
E) Temettünün taksitli olarak dağıtılması
durumunda her bir taksit ödemesi ayrı bir
temettü ödemesi olarak dikkate alınır.
21.
12
2009 OC S101-A
İzleyen sayfaya geçiniz.
A
A
Tüm hisse senetlerine %68 oranındaki brüt
kâr payını 5 Mayıs tarihinden itibaren ödeyen
ve hisse senetlerinin 4 Mayıs tarihindeki en
son ağırlıklı ortalama fiyatı 3170 TL olan bir
şirkete ait hisse senetlerinin kâr payı
ödemesinin başladığı tarihteki baz fiyatı kaç
TL olur?
A) 3125
B) 3100
C) 3090
D) 3085
E) 3075
22.
Özsermayesi 1.000.000 TL olan bir aracı
kurum bir müşterisine sermaye piyasası
aracı alımı için %50 sürdürme teminatı ile
kaç TL kredi kullandırabilir?
A) 100.000
B) 150.000
C) 175.000
D) 200.000
E) 300.000
23.
I. Likidite
II. Dolaşımda bulunan pay sayısı
III. İşlemsıklığı
Yukarıdakilerden hangileri borsalar ve
teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem gören
sermaye piyasası araçlarından sermaye
piyasası araçlarının kredili alım ve açığa
satış işlemlerine konu olacakların seçiminde
dikkate alınan kriterlerdendir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) I II ve III
24.
Sermaye piyasası araçlarının kredili alım
açığa satış ve ödünç alma ve verme
işlemlerinde bulunacak aracı kurumlara
ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?
A) Aracı Kurumlar kredili alım satım ve açığa
satış işlemleri için Kuruldan izin alarak
ödünç alma ve verme işlemlerine ise
Kuruldan ayrıca izin almaksızın aracılık
edebilirler.
B) Aracı Kurumlar kredili alım açığa satış ve
ödünç alma ve verme işlemlerini istedikleri
müşterilerine istedikleri tutarda yapabilirler.
C) Aracı Kurumlar kredili alım açığa satış ve
ödünç alma ve verme işlemlerini Kuruldan
izin almak şartıyla sınırsız tutarda
gerçekleştirebilirler.
D) Aracı Kurumlar kredili alım açığa satış ve
ödünç alma ve verme işlemlerine Kuruldan
ayrıca izin almaksızın aracılık edebilirler.
E) Aracı Kurumlar kredili alım açığa satış ve
ödünç alma ve verme işlemlerine Kuruldan
izin almak şartıyla aracılık edebilirler.
25.
13
2009 OC S101-A
İzleyen sayfaya geçiniz.
A
A
DİKKAT!
Testteki sorular sınav tarihinden 45 gün
önce hazırlanmıştır. Bu süreç içinde sınav
konuları ile ilgili yasa değişiklikleri yapılmış
olsa bile soruları cevaplandırırken bu
değişiklikleri dikkate almayınız.
Aşağıdakilerden hangisi Tahvil ve Bono
Piyasası işlem limitleri ve işlem limiti
karşılıklarına ilişkin esaslardan biri değildir?
A) Tahvil ve Bono Piyasasında işlem yapmak
isteyen banka ve aracı kuruluşların her biri
için Borsa tarafından tranşlar halinde işlem
yapabilme limiti tespit edilir.
B) İşlemyapabilme limitinin üst sınırı banka ve
aracı kurumlar için özkaynaklarının 20
katıdır.
C) Ödenmiş sermaye özkaynaklar geçmiş
dönem piyasa işlem hacmi ve temerrüt
sayısı işlem limitlerinin tespitinde dikkate
alınan kriterlerdir.
D) İşlem limiti karşılıkları teminat niteliğinde
olup üyenin müşterilerine diğer Borsa
üyelerine veya Borsaya karşı taahhütlerini
yerine getirmemesi halinde taahhütlerin
yerine getirilmesi amacıyla ilgili mevzuat
hükümlerine göre Borsa tarafından
kullanılır.
E) Üyeler işlem yapabilme limitini aşmamak
kaydıyla yatırdıkları net işlem limiti
karşılığının yirmi misli işlemyapabilirler.
1.
Bir menkul kıymetin işlemin başlangıç
valöründe geri satım vaadiyle alınıp bitiş
valöründe geri satılması işlemine ne ad
verilir?
A) Repo
B) Kesin satış
C) Zincirleme repo
D) Ters repo
E) Kesin alış
2.
Emirlerin gerçekleşmesinde dikkate alınan
quot;fiyat önceliğiquot; aşağıdaki ifadelerden
hangisinde doğru olarak tanımlanmıştır?
A) Alışta sisteme en önce girilen emirlerin diğer
emirlerden satışta ise en son girilen satış
emrinin diğer emirlerden önce
karşılanmasını ifade eder.
B) Satışta daha yüksek fiyatlı emirlerin daha
düşük fiyatlı emirlerden alışta ise daha
düşük fiyatlı emirlerin daha yüksek fiyatlı
emirlerden önce karşılanmasını ifade eder.
C) Alışta daha yüksek fiyatlı emirlerin daha
düşük fiyatlı emirlerden satışta ise daha
düşük fiyatlı emirlerin daha yüksek fiyatlı
emirlerden önce karşılanmasını ifade eder.
D) Satışta sisteme en önce girilen satış
emirlerinin diğer emirlerden alışta ise en
son girilen alış emrinin diğer emirlerden
önce karşılanmasını ifade eder.
E) Fiyat eşitliği halinde sisteme zaman
açısından daha önce kaydedilen emirlerin
öncelikli olarak karşılanmasını ifade eder.
3.
Tahvil ve Bono Piyasası Takas işlemleri ile
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Piyasada işlem yapmak isteyen bütün
üyeler takas işlemlerinin
gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan nakit
ve menkul kıymet hesaplarını Takasbank
nezdinde açmak zorundadırlar.
B) Takas işlemlerinde riski en aza indirmek için
karşılığını almadan teslim etmeme veya
ödememe prensibi esas alınmaktadır.
C) Tahvil ve Bono Piyasası veya Hisse
Senetleri Piyasası işlemlerinden net TL
alacağı olan üyeler bu alacaklarını diğer
piyasa işlemlerinden doğan borçlarına
mahsup ettirebilirler.
D) Üyelerin nakit ve menkul kıymet
yükümlülüklerini para birimi cinsinden
netleştirilmiş tutarlar üzerinden yerine
getirmeleri gerekmektedir.
E) Piyasada işlem yapan üyeler işlemin valör
gününde nakit ve menkul kıymet
yükümlülüğünü saat 14:30 itibariyle yerine
getirmek zorundadırlar.
4.
14
2009 OC S101-A
İzleyen sayfaya geçiniz.
A
A
Finansman bonoları ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) A tipi finansman bonoları garanti kaydı
taşıyan finansman bonolarıdır.
B) B tipi finansman bonoları ihraççıya karşı
taahhüt edilmiş banka kredisi ile
desteklenmiş finansman bonolarıdır.
C) C tipi finansman bonoları banka garantisi
taşıyan finansman bonolarıdır.
D) E tipi finansman bonoları Hazine garantisi
taşıyan finansman bonolarıdır.
E) F tipi finansman bonoları bir anonim
ortaklığın müşterek borçlu ve müteselsil kefil
sıfatıyla ödeme vaadini ihtiva eden
finansman bonolarıdır.
5.
Aşağıdakilerden hangisi İMKB Tahvil ve Bono
piyasasında işlem görebilecek menkul
kıymetlerden biri değildir?
A) Devlet tahvili
B) Vadeli işlemsözleşmeleri
C) Finansman bonoları
D) Varlığa dayalı menkul kıymetler
E) Gelir ortaklığı senedi
6.
İMKB Tahvil ve Bono Piyasası ile ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Piyasada TC Merkez Bankası ile Borsada
faaliyet gösteren bankalar ve aracı kurumlar
işlemgerçekleştirebilir.
B) Piyasada işlemler her gün saat 09:30 ile
17:00 arasında gerçekleştirilir. Aynı gün
valörlü işlemler saat 09:30-12:00 ile
13:00-14:00 arasında ileri valörlü işlemler
ise saat 09:30-12:00 ile 13.00-17:00
arasında yapılabilir.
C) Piyasada emirler limitli emir piyasa emri
özel koşullu emirlerden kalanı iptal et emri
ile gerçekleşmezse iptal et emri olarak
verilebilir.
D) Kesin Alım Satım Pazarında emirler aynı
gün veya ileri valörlü olup Hazine Bonosu
işlemleri için valör süresi en fazla 60 gündür.
E) Emirler önce fiyat fiyatların eşit olması
halinde ise zaman önceliği kuralına göre
gerçekleşir.
7.
Aşağıdaki ISIN kodu tanımlamalarından
hangisi yanlıştır?
A) ISIN kodu TRT170210A16 olan bir menkul
kıymet; Türkiyede ihraç edilmiş Devlet
Tahvili 17 Şubat 2010 itfa tarihli Türk Lirası
üzerinden ihraç edilmiş anapara ihraç
numarası 1 ve kontrol hanesi 6 olan bir
menkul kıymeti ifade eder.
B) ISIN kodu TRSTPFC31015 olan bir menkul
kıymet; Türkiyede ihraç edilmiş özel sektör
tahvili menkul kıymeti ihraç eden kuruluşun
kodu quot;TPFCquot; 2010 yılının Mart ayında itfa
olacak ihraç numarasının 1 ve kontrol
hanesinin 5 olduğu bir menkul kıymeti ifade
eder.
C) ISIN kodu TRT170111K19 olan bir menkul
kıymet; Türkiyede ihraç edilmiş Devlet
Tahvili 17 Ocak 2011 itfa tarihli yabancı
para birimi üzerinden ihraç edilmiş bir
kupon ihraç numarası 1 ve kontrol hanesi 9
olan bir menkul kıymeti ifade eder.
D) ISIN kodu TRT040209T13 olan bir menkul
kıymet; Türkiyede ihraç edilmiş Devlet
Tahvili 4 Şubat 2009 itfa tarihli Türk Lirası
üzerinden ihraç edilmiş tüm kıymet ihraç
numarası 1 kontrol hanesi 3 olan bir
menkul kıymeti ifade eder.
E) ISIN kodu TRFKCTF30916 olan bir menkul
kıymet; Türkiyede ihraç edilmiş finansman
bonosu menkul kıymeti ihraç eden
kuruluşun kodu quot;KCTFquot; 2009 yılının Mart
ayında itfa olacak ihraç numarası 1 ve
kontrol hanesinin 6 olduğu bir menkul
kıymeti ifade eder.
8.
Tahvil ve Bono Piyasası Repo-Ters Repo
Pazarında en fazla kaç gün ileri başlangıç
valörlü emir girilebilir?
A) 3
B) 7
C) 15
D) 20
E) 90
9.
15
2009 OC S101-A
İzleyen sayfaya geçiniz.
A
A
Tahvil ve Bono Piyasası temerrüt ve disiplin
esasları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
A) Ön temerrüt ve temerrüt faizleri tahakkuk
tarihinden itibaren iki iş günü içerisinde
ödenir.
B) Repo işlemine konu menkul kıymet
bildirimlerinin işlemin başlangıç valöründe
en geç saat 15:00 e kadar yapılması
gerekmektedir.
C) Tahvil ve Bono Piyasasında gerçekleştirilen
işlemlere ilişkin yükümlülüklerini aynı gün
valörüyle yerine getiremeyen üyeler
temerrüde düşmüş sayılır.
D) Yükümlülüklerin yerine getirilme süreleri
İMKB Başkanlığı tarafından geçici olarak
değiştirilebilir.
E) Aynı gün içinde bir defadan fazla nakit veya
birden fazla menkul kıymette temerrüde
düşülmesi halinde bu durumtek bir temerrüt
hali olarak değerlendirilir.
10.
İMKB Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım
Satım Küçük Emirler Pazarında TL Ödemeli
Devlet İç Borçlanma Senetleri için maksimum
emir büyüklüğü kaçtır?
A) 9.000
B) 49.000
C) 99.000
D) 199.000
E) 299.000
11.
Tahvil ve Bono Piyasasında yatırım fonları
işlemlerine ilişkin aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
A) Gerçekleşen yatırım fonu işlemlerinde
yapılan fon kodu hatalarına ilişkin düzeltme
talebi Tahvil ve Bono Piyasası
Müdürlüğüne yazılı olarak iletilir.
B) Emri ileten yetkili kuruluş başka bir alıcı
veya satıcı çıkmadığı takdirde söz konusu
menkul kıymeti kendisi alabilir veya satabilir.
C) Yatırım fonu portföyüne alım veya satım
emirlerini Tahvil ve Bono Piyasasında işlem
yapmaya yetkili bir kuruluşun yetkili
elemanları Borsaya iletir.
D) Yatırımfonu portföyünden satış yapılıyorsa
önce satış emri Borsaya iletilir ve sisteme
girilir.
E) İşlem aynı yetkili üye ile gerçekleşse bile
takas gerekir.
12.
Aşağıdakilerden hangisi piyasa yapıcılarına
tanınan haklardan biri değildir?
A) Rekabetçi olmayan teklif verme
B) İhale sonrası alımve değişimhakkı
C) Geri alımihalelerine katılma hakkı
D) Danışma kurulu toplantılarına 3 temsilci ile
katılabilme
E) İhalelere teminatsız katılabilme
13.
Aşağıdakilerden hangisi Hazinenin ihale
ödemesi yapması durumundaki piyasa
beklentisini doğru açıklar?
TL Faiz Tahvil Döviz Altın
Fiyatı
A) Artar. Düşer. Düşer. Artar.
B) Artar. Düşer. Artar. Artar.
C) Artar. Düşer. Düşer. Düşer.
D) Artar. Artar. Artar. Artar.
E) Düşer. Düşer. Artar. Düşer.
14.
Bankaların likidite sıkışıklığı yaşadığı ve
likidite ihtiyaçlarını TCMB bünyesinde
bulunan Bankalararası Para Piyasasından
karşıladığı bir ortamda TC Merkez
Bankasının kendi bünyesinde bulunan
Bankalararası Para Piyasasında gecelik
vadede borç verme faizini beklenmedik bir
şekilde 1 puan artırması ve diğer koşulların
sabit olduğu durumda aşağıdakilerden
hangisinin gerçekleşmesi beklenir?
A) İMKB Tahvil ve Bono Piyasası Kesin
Alım-Satım Pazarında işlem gören
vadesine 1 gün kalmış hazine bonosunun
fiyatı yükselir.
B) İMKB Tahvil ve Bono Piyasası Kesin
Alım-Satım Pazarında işlem gören
vadesine 1 gün kalmış hazine bonosunun
faizi düşer.
C) Bankaların kendi aralarında oluşturduğu
Bankalararası Para Piyasasında 1 gecelik
vadede faiz oranları düşer.
D) Takasbank Borsa Para Piyasasında 1
gecelik vadede faiz oranları düşer.
E) İMKB Tahvil ve Bono Piyasası Repo-Ters
Repo Pazarında 1 gecelik vadede faiz
oranları yükselir.
15.
16
2009 OC S101-A
İzleyen sayfaya geçiniz.
A
A
Günümüz merkez bankacılığının temel görevi
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fiyat istikrarının sağlanması
B) Enflasyonun kontrol altında tutulması
C) İstihdamın artırılması
D) Kurlarda istikrarın sağlanması
E) Finansal piyasalarda istikrarın
desteklenmesi
16.
Türkiyede Sermaye Piyasası Mevzuatına
uygun olarak çıkarılan tahvillerle ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Değişken faizli tahvil ihraç edilebilir.
B) Tahvillere ödenecek faiz ve bununla ilgili
esaslar; tahvil metni izahname ve sirkülerde
açıkça belirtilmek koşuluyla ve her yıl TC
Merkez Bankası tarafından belirlenen üst
sınırı aşmayacak şekilde ihraççılarca
belirlenir.
C) Faiz ödemeleri 3 ayda bir 6 ayda bir veya
yılda bir defada yapılabilir.
D) Değişken faizli tahvillere uygulanacak faiz
oranı ilk faiz ödeme dönemi için
izahnamede açıkça gösterilir.
E) Aynı tertibe dahil farklı serilerdeki tahviller
için değişik faiz tespit edilebilir.
17.
Sermaye Piyasası Mevzuatına göre tahvillere
ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A) Tahvillerin vadesi 2 yıldan az olmamak
üzere serbestçe belirlenebilir.
B) Vade başlangıç tarihinin belirlenmesinde
satış süresinin son günü vade başlangıç
tarihi olarak kabul edilir.
C) Mevzuatta öngörülen koşulların yerine
getirilmiş olması şartıyla tahvillerin
ihraççının talebine bağlı olarak erken itfa
edilmesi mümkündür.
D) Satış süresi içerisinde satılamayan veya
aracı kuruluş tarafından satın alınmayan
tahviller satış süresinin bitişini izleyen en
geç altı işgünü içinde noter huzurunda
tespit edilir ve iptal olunur.
E) İzahname ve sirkülerde açıkça gösterilmek
kaydıyla halka açık anonim ortaklıkların
ihraç edebilecekleri tahvil miktarı için
herhangi bir limit sözkonusu değildir.
18.
Aşağıdakilerden hangisi fırsatçı borçlanma
stratejisinin sonuçlarından biri değildir?
A) Likiditenin tümvadelere yayılamaması
B) Getiri eğrisinin oluşturulamaması
C) Kısa vadede borçlanma maliyetinin düşük
tutulması
D) Likiditenin tümvadelere yayılması
E) Kısa vadede düşük gibi görünse de orta ve
uzun dönemde maliyetlerin artması
19.
Aşağıdakilerden hangisi Merkez Bankası
Bilançosunda yükümlülük olarak yer
almaktadır?
A) Serbest mevduat
B) Reeskont kredileri
C) Net dış varlıklar
D) Açık piyasa işlemleri
E) Devlet İç Borçlanma Senedi portföyü
20.
Aşağıdakilerden hangisi para politikası
araçlarından biri değildir?
A) Reeskont penceresi işlemleri
B) Zorunlu karşılıklar
C) Vergi oranlarındaki değişiklikler
D) Döviz müdahaleleri
E) Açık piyasa işlemleri
21.
Aşağıdakilerden hangisi likiditeyi azaltır?
A) Net dış varlıkların artması
B) Merkez Bankasının Devlet İç Borçlanma
Senedi satması
C) Merkez Bankasının kamuya kredi vermesi
D) Merkez Bankasının döviz alması
E) Merkez Bankasının bankalara verdiği
kredileri artırması
22.
17
2009 OC S101-A
İzleyen sayfaya geçiniz.
A
A
Zorunlu karşılıklarla ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur?
A) TL yükümlülüklerinin %7 si serbest
mevduatta nakit TL olarak tutulur.
B) TL cinsinden serbest mevduatta tutulan
kısım 10 günlük dönemin ortalaması olarak
hesaplanır.
C) FX yükümlülüklerin en az %8 i bloke
hesapta en fazla %4 ü serbest mevduatta
tutulur.
D) TL cinsinden zorunlu karşılık tutarları
karşılık bulundurma döneminden iki hafta
önceki bilançoya göre hesaplanır.
E) FX cinsinden zorunlu karşılık bulundurma
tutarları karşılık bulundurma döneminden 1
hafta önceki bilançoya göre hesaplanır.
23.
İMKB Yabancı Menkul Kıymetler Piyasası
bünyesinde faaliyet gösteren Uluslararası
Tahvil Pazarı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
A) Menkul kıymetlerin yurtdışında bulunması
ve işlemlerin döviz cinsinden yapılması
nedeniyle takas işlemleri İMKB Takas ve
Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank)
tarafından yapılmaz.
B) TC Hazinesi tarafından ihraç edilen dış
borçlanma araçları (Eurotahvil) işlem
görmektedir.
C) Asgari 3 iş günü (T+3) azami 15 gün (T+15)
valörlü işlemler yapılabilir.
D) Çoklu fiyat - sürekli müzayede sistemi
uygulanmaktadır.
E) Bütün emirler emrin verildiği gün saat 17:00
ye kadar geçerlidir.
24.
Yabancı Menkul Kıymetler Piyasası (YMKP)
Uluslararası Tahvil Pazarına (UTP) ilişkin
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Kupür büyüklüklerinin asgari tutarı 10.000
in üzerinde olan Eurotahviller için minimum
emir büyüklükleri ayrıca belirlenir.
B) Pazara iletilen emirlerden karşılanmamış
olanlar ile kısmen karşılanmış emirlerin
karşılanmadan kalan kısımları değiştirilebilir.
C) Maksimum emir büyüklüğü 5 milyon
USD/EUR dur.
D) Eurotahvillerin tanımı olarak uluslararası
menkul kıymet tanımlaması olan ISIN
kullanılmaktadır.
E) UTPde emir ve işlemler quot;kirli fiyatquot; üzerinden
gerçekleştirilmektedir.
25.
18
2009 OC S101-A
İzleyen sayfaya geçiniz.
A
A
TEMEL FYacute;NANS MATEMATYacute;ETH;Yacute; DEETH;ERLEME
YÖNTEMLERYacute; MUHASEBE VE MALYacute; ANALYacute;Z
DİKKAT!
Testteki sorular sınav tarihinden 45 gün
önce hazırlanmıştır. Bu süreç içinde sınav
konuları ile ilgili yasa değişiklikleri yapılmış
olsa bile soruları cevaplandırırken bu
değişiklikleri dikkate almayınız.
Yıllık enflasyon oranı %20 ve bir yıl vadeli bir
tahvilin yıllık reel faizi %833 ise söz konusu
tahvilin nominal faiz oranı yaklaşık yüzde
kaçtır?
A) 25
B) 30
C) 35
D) 40
E) 45
1.
Bir bankadan 2 yıl vadeli aylık eşit ödemeli
25.000 TL taşıt kredisi kullanılmıştır. Aylık
faiz oranı %2 ise aylık eşit ödemeler yaklaşık
kaç TL dir?
A) 1.200
B) 1.322
C) 1.450
D) 1.500
E) 1.555
2.
İskonto oranı %30 olduğunda gelecek 3 yılda
elde edilecek 10.000 15.000 ve 25.000 TL
nin bugünkü değeri yaklaşık kaç TL dir?
A) 18.761
B) 19.852
C) 25.876
D) 27.947
E) 29.015
3.
I. İMKB Borsa YatırımFonu Endeksi
II. İMKB Yeni Ekonomi Pazarı Endeksi
III. İMKB Kurumsal YönetimEndeksi
IV. İMKB Ulusal-50 Endeksi
V. İMKB Gözaltı Pazarı Endeksi
Yukarıdakilerden hangileri İstanbul Menkul
Kıymetler Borsası (İMKB) Hisse Senetleri
Piyasası Endekslerinden değildir?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve V
D) II ve III
E) IV ve V
4.
İMKB Kurumsal Yönetim Endeksine bir
şirketin dahil olabilmesi için bir bütün olarak
tüm kurumsal yönetim ilkelerine uyum
notunun en az kaç olması gerekir?
A) 5
B) 6
C) 7
D) 8
E) 9
5.
Aşağıdakilerden hangisi mali tabloların
hazırlanması aşamasında esas alınacak
temel ilkelerden biri değildir?
A) Mali tablolarda yer alan hesap kalemlerine
ilişkin herhangi bir açıklamanın bulunması
durumunda hesabın yanına dipnot
numarası yazılarak açıklamaya yollama
yapılır.
B) Mali tablolar iki hesap dönemini
karşılaştıracak şekilde düzenlenir.
C) Mali tablolardan yararlananların kararlarını
etkileyecek boyuttaki hesap kalemleri ayrı
olarak gösterilir.
D) Sadece temel mali tabloların SPK
düzenlemeleri çerçevesinde oluşturulması
yeterlidir.
E) Mali tablolarda yer alan hesap kalemlerini
açık ve anlaşılabilir bir duruma getirmek için
gerekli görülen bilgilere mali tablo
dipnotlarında yer verilir.
6.
19
2009 OC S101-A
İzleyen sayfaya geçiniz.
A
A
Aşağıdakilerden hangisi ek mali tablolardan
biri değildir?
A) Gelir tablosu
B) Öz kaynaklar değişimtablosu
C) Nakit akımtablosu
D) Kâr dağıtımtablosu
E) Fon akımtablosu
7.
Kasa 100.000 TL
Banka 500.000 TL
Nakde Eşdeğer Varlıklar 400.000 TL
Alacaklar 200.000 TL
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 500.000 TL
Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 300.000 TL
Yukarıdaki verilere göre ABC AŞnin nakit
oranı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 10
B) 15
C) 20
D) 24
E) 30
8.
Bilanço/Gelir tablosu
kalemi
31/12/2007 31/12/2006
Stoklar 40.000 TL 50.000 TL
Net satışlar 400.000 TL 500.000 TL
Satışların maliyeti 250.000 TL 200.000 TL
Yukarıda verilen bilgilere göre işletmenin
satın alma maliyeti esas alındığında 2007
yılında ;stok devir hızı yaklaşık kaçtır?
A) 888
B) 625
C) 555
D) 5
E) 4
9.
Vergi Öncesi Kâr 100.000
Faiz Giderleri 20.000
Toplam Aktifler 750.000
Toplam Sabit Giderler 75.000
Yukarıda verilen bilgilere göre; işletmenin
ekonomik rantabilite oranı kaçtır?
A) 013
B) 016
C) 026
D) 385
E) 625
10.
1.Bankanın hazır değerleri 100.000 TL
2.Bankanın kullandırdığı kredilerin
piyasa değeri
800.000 TL
3.Bankanın gayrimenkullerinin
piyasa değeri
300.000 TL
4.Bankanın gayrimenkullerinin
defter değeri
200.000 TL
5.Bankanın sahip olduğu
bankacılık lisansının piyasa
değeri
400.000 TL
6.Bankanın toplamış olduğu
mevduatın piyasa değeri
700.000 TL
7.Bankanın almış olduğu kredilerin
piyasa değeri
300.000 TL
Yukarıda verilen bilgilere net aktif değeri
yöntemi uygulandığında XYZ Bankın değeri
kaç TL dir?
A) 800.000
B) 700.000
C) 600.000
D) 200.000
E) 100.000
11.
Kâr paylarındaki büyümeden hareketle şirket
değerinin bulunmasını öneren model
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Piyasa değeri/ Defter değeri modeli
B) İndirgenmiş nakit akımları modeli
C) Modigliani Miller modeli
D) Fiyat kazanç oranı modeli
E) Gordon modeli
12.
20
2009 OC S101-A
İzleyen sayfaya geçiniz.
A
A
Sektör fiyat/ kazanç oranı 15 net dönem kârı
200.000 TL ve satışlarının maliyeti 1.000.000
TL olan bir şirketin hisse senetlerinin toplam
değeri kaç TLdir?
A) 500.000
B) 1.000.000
C) 2.000.000
D) 3.000.000
E) 4.000.000
13.
Risk ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A) Sistematik risk yatırım türüne göre
sıfırlanamayan risk türüdür.
B) Yüksek reel faiz tüm ekonomiyi etkileyen
sistematik olmayan risk kaynağıdır.
C) Sistematik olmayan riskler kontrol edilebilir.
D) Sistematik olmayan risk esnek ve değişken
niteliklidir.
E) Sistematik olmayan riskler çeşitlendirme
yoluyla hafifletilebilir veya yok edilebilir.
14.
Aşağıdakilerden hangisi hisse senedi
değerleme yöntemlerinden biri değildir?
A) Net aktif değeri
B) Muhasebe değeri
C) Piyasa Değeri/ Defter değeri
D) İndirgenmiş nakit akımları ile değerleme
E) Kredi değeri
15.
Elde etme maliyetinin hesaplanmasında
kullanılabilecek yöntemler aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Hareketli veya ağırlıklı ortalama
B) İlk giren ilk çıkar (FIFO) veya Son Giren İlk
Çıkar (LIFO)
C) İlk Giren İlk Çıkar (FIFO) veya ağırlıklı
ortalama
D) Son Giren İlk Çıkar (LIFO) veya hareketli
ortalama
E) İlk Giren İlk Çıkar (FIFO) veya hareketli
ortalama
16.
Bir tahvilin gelecekteki nakit akımlarının
bugünkü değerini tahvilin cari fiyatına
eşitleyen iskonto oranına ne ad verilir?
A) Basit faiz
B) Birleşik faiz
C) Risk faktörü
D) İç verimoranı
E) Kârlılık endeksi
17.
İki yıl vadeli 6 ayda bir faiz ödemeli kupon
faiz oranı %15 (basit yıllık faiz oranı %30)
nominal değeri 50.000 TL olan tahvilin satış
fiyatı aşağıdakilerden hangisidir? (Cari faiz
oranının tahvilin kupon faiz oranına eşit
olduğu varsayılacaktır)
A) 55.000
B) 52.000
C) 50.000
D) 48.000
E) 45.000
18.
Bir imtiyazlı hisse senedinin piyasa fiyatı 5
TL dir. Bu imtiyazlı hisse senedi her yıl 15 TL
kâr payı dağıttığına göre iskonto oranı yüzde
kaçtır?
A) 20
B) 25
C) 30
D) 35
E) 40
19.
Bir hisse senedi cari yılda 2 TL kâr payı
dağıtmıştır. Kâr paylarının önümüzdeki
yıllarda %5 artacağı beklenmektedir. Hisse
senedinin cari fiyatı 21 TL ise bu yatırımdan
beklenen getiri yüzde kaçtır?
A) 10
B) 15
C) 20
D) 25
E) 30
20.
21
2009 OC S101-A
İzleyen sayfaya geçiniz.
A
A
I. Kaydetme
II. Sınıflandırma
III. Dönemsel olma
IV. Para ile ölçme
V. Özetleme
Yukarıdakilerden hangileri muhasebenin
temel fonksiyonlarındandır?
A) I ve II
B) I ve IV
C) I II ve V
D) II III ve V
E) III IV ve V
21.
Aşağıdakilerden hangisi stok kalemlerinden
biri değildir?
A) İlk madde ve malzeme
B) Ticari mal
C) Yarı mamul
D) Mamul
E) Alınan avans
22.
Tek Düzen Hesap Planı gider hesaplarını
esneklik sağlamak amacıyla 7/A ve 7/B
olmak üzere iki grupta toplamıştır. 7/A
seçeneğinde gider hesapları fonksiyon
esasına göre 7/B seçeneğinde ise çeşit
esasına göre belirlenmiştir. Buna göre
aşağıdaki gider kalemlerinden hangisi 7/A
seçeneğini uygulayan bir işletmede defter-i
kebir hesapları arasında yer almaz?
A) Amortismanlar ve Tükenme Payları
B) Direkt İşçilik Giderleri
C) Finansman Giderleri
D) Araştırma ve Geliştirme Giderleri
E) Direkt ilk Madde ve Malzeme Giderleri
23.
Aracı kuruluşların belge ve kayıt düzeni ile
ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Sözlü emirlere ilişkin ses kayıtlarının emir
tarihinden sonra gelen takvim yılı sonuna
kadar saklanması zorunludur.
B) Aracılık faaliyetlerinin yürütülmesi sırasında
aracı kuruluşlar tarafından her müşteriye
ayrı bir hesap numarası verilmesi
zorunludur.
C) quot;Müşteri Emriquot; formlarının düzenlenme
tarihinden itibaren 5 yıl süreyle saklanması
zorunludur.
D) İlgili dönem içerisinde herhangi bir işlem
yapmayan müşterilere quot;Hesap Ekstresiquot;
göndermek zorunlu değildir.
E) quot;Hesap Ekstrequot;sinin aylık dönemler itibariyle
ilgili dönemi izleyen 5 gün içinde müşterilerin
adreslerine gönderilmesi zorunludur.
24.
I. Öngörülebilir risklere karşı iç kontrol
programını hazırlamak
II. SPK düzenlemeleri ve aracı kurumpolitikası
çerçevesinde kabul edilebilir risk düzeylerini
belirlemek
III. Aracı kurumun iç kontrol sisteminin
düzenlemelere uygun çalışmasını sağlamak
IV. İç kontrol faaliyetlerinin bağımsız olarak
sürdürülmesini sağlamak
V. İç kontrol sistemi ile ilgili doğabilecek
risklerin yönetilmesine ilişkin çalışmalar
yapmak
Yukarıdakilerden hangileri aracı kurumlarda
iç kontrolden sorumlu yönetim kurulu
üyesinin görevlerinden biri değildir?
A) Yalnız I
B) I ve V
C) II ve III
D) II ve IV
E) IV ve V
25.
22
2009 OC S101-A
TEST BİTTİ.
A
A
BAŞBAKANLIK
SERMAYE PİYASASI KURULU ANADOLU ÜNİVERSİTESİ S101
SPK 17 Ocak 2009 - 1. OTURUM - Cumartesi 9.30
SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ TEMEL DÜZEY
TEST GRUBUNUZ
B CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ.
ADAYIN
SOYADI : ................................................................................................................................................
ADI : .......................................................................................................................................................
TC KİMLİK NUMARASI : ........................................................................................................................
SINAV SALON NO: ....................................................... SIRA NO: .....................................................
Soyadınızı adınızı TC kimlik numaranızı salon ve sıra numaranızı yukarıya yazmayı unutmayınız.
GENEL AÇIKLAMA
1. Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır:
Soru Sayfa
Testin Adı Sayısı No
Sermaye Piyasası Mevzuatı İlgili Mevzuat ve Etik Kurallar 40 2
Hisse Senedi Piyasaları 25 9
Tahvil ve Bono Piyasaları 25 14
Temel Finans Matematiği Değerleme Yöntemleri Muhasebe ve Mali Analiz 25 19
2. Sınav süresi tek dersten sorumlu adaylar için 50 dakika olup toplam sınav süresi 180 dakikadır.
3. Cevaplamaya istediğiniz testin istediğiniz sorusundan başlayabilirsiniz. Yalnız cevaplarınızı cevap
kâğıdında o test için ayrılmış olan bölümdeki aynı numaralı cevap yerine işaretlemeyi unutmayınız.
4. Cevaplarınızı koyu siyah ve yumuşak bir kurşunkalemle işaretleyiniz. İşaretinizi cevap yerinin dışına
taşırmayınız. Tükenmez veya mürekkepli kalem kullanmayınız.
5. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı yumuşak bir silgi ile cevap kâğıdını örselemeden temizce siliniz ve doğru
cevabınızı işaretlemeyi unutmayınız.
6. Cevap kâğıdınızı buruşturmayınız katlamayınız ve üzerine gereksiz hiçbir işaret koymayınız.
7. Bu kitapçıktaki her sorunun bir tek doğru cevabı vardır. Bir soru için birden çok cevap yeri işaretlenmişse o
soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır.
8. Cevaplarınız puanlanırken her doğru cevabınıza eşit puan verilecek yanlış cevaplarınız dikkate
alınmayacaktır. Bu nedenle kitapçıktaki tüm sorular için size doğru gelen seçeneği işaretleyerek cevapsız
soru bırakmamanız yararınıza olacaktır.
9. Kitapçığın sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz.
Sermaye Piyasası Kurulu ve Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla
olursa olsun testlerin tamamının veya bir kısmının Anadolu Üniversitesinin yazılı izni olmadan kopya edilmesi fotoğraflarının
çekilmesi herhangi bir yolla çoğaltılması yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai
sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
DİKKAT!
Testteki sorular sınav tarihinden 45 gün
önce hazırlanmıştır. Bu süreç içinde sınav
konuları ile ilgili yasa değişiklikleri yapılmış
olsa bile soruları cevaplandırırken bu
değişiklikleri dikkate almayınız.
I. Anonimşirket şeklinde kurulması
II. Ticaret unvanında quot;kıymetli madenlerquot;
ibaresinin bulunması
III. Ortak sayısının en az 50 kişi olması
Yukarıdakilerden hangileri kıymetli madenler
aracı kurumlarının kuruluş şartları arasında
yer alır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) I II ve III
1.
Aşağıdakilerden hangisi Merkezi Kayıt
Kuruluşu A.Ş. nin görev ve yetkilerinden biri
değildir?
A) Kurul tarafından tedrici tasfiyelerine karar
verilen aracı kurumların tasfiye işlemlerini
Yatırımcıları Koruma Fonu adına ilgili
mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütmek
B) Sermaye piyasası araçlarını ve bunlara
bağlı hakları bilgisayar ortamında üyeler
ve hak sahipleri itibariyle kayden izlemek
C) Yatırımcıları Koruma Fonunu idare ve temsil
etmek
D) Kayda alınan hisse senetlerinin fiyat
istikrarını sağlamak
E) Kayıtların mevzuatta öngörülen çerçevede
gizliliğini sağlamak
2.
Sermaye piyasası faaliyetinde bulunacak
kurumların izin almaları gereken merci
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hazine Müsteşarlığı
B) Mali Suçları Araştırma Kurulu
C) Sermaye Piyasası Kurulu
D) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
E) TC Merkez Bankası
3.
Hisse senetlerinin talep toplama yöntemi ile
halka arzında satışa sunulan sermaye
piyasası araçlarına ilişkin taleplerin toplama
süresinin sonunda hisse senetlerinin
yatırımcılar arasında dağıtımı ile ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Teşekkül eden fiyat seviyesinde birden
fazla yatırımcının karşılanamayan talebi
olması durumunda yatırımcılar arasında
dağıtım talep miktarıyla orantılı olarak
yapılır.
B) Toplanan teklifler en yüksek fiyat
teklifinden en düşük fiyat teklifine doğru
olmak üzere her fiyat düzeyinde talep
edilen miktarlar ile birikimli miktarları
gösteren bir tabloya dönüştürülür.
C) Belirlenen fiyat düzeyinde talep edilen
toplam hisse senedi miktarının satışa
sunulandan fazla olması durumunda en
yüksek fiyatlı talepten başlamak suretiyle
dağıtımişlemi yapılır.
D) Dağıtım sonucunda birden fazla
yatırımcının karşılanamayan talebi olması
durumunda kalan senetler açık artırmayla
satılır.
E) Birikimli olarak en çok hisse senedinin
satılabildiği fiyat satış fiyatı olarak belirlenir.
4.
2
2009 OC S101-B
İzleyen sayfaya geçiniz.
B
B
Ortaklık devralma veya yeni ortaklık
kurulması yoluyla birleşme işlemlerinde
taraflardan en az birinin halka açık anonim
ortaklık olması durumunda birleşmeye esas
alınacak finansal tablolara ilişkin aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Birleşmeye esas finansal tabloların
bağımsız denetiminin yapılmış olması
halinde özel bağımsız denetim koşulu
aranmaz.
B) Birleşmeye taraf ortaklıkların birleşme
işlemine esas alınacak finansal tablolarının
Kurulun muhasebe standartlarına ilişkin
düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanması
ve Kurulun bağımsız denetim standartları
çerçevesinde özel bağımsız denetimden
geçirilmesi zorunludur.
C) TTK nın 324 üncü maddesi hükmü
çerçevesinde aktiflerin satış fiyatı esas
alınarak düzenlenen bilançoya göre
sermayesinin 2/3 ü karşılıksız kalan ortaklık
devralan ortaklık sıfatıyla birleşme işlemine
katılamaz.
D) Birleşme ve devralma işlemleri karşılığında
İstanbul Menkul Kıymetler Borsasına %10
oranında komisyon ödenir.
E) Birleşmeye esas alınacak finansal tabloların
tarihi ile birleşme sözleşmesinin nihai olarak
onaylanacağı genel kurul toplantı tarihi
arasındaki süre 6 ayı aşmaz.
5.
I. Borsada işlem gören mala dayalı vadeli
işlem ve opsiyon sözleşmelerinin alım
satımına aracılık faaliyetinde bulunmak
II. Borsada işlem gören kıymetli maden ve
dövize dayalı işlem ve opsiyon
sözleşmelerinin alım satımına aracılık
faaliyetinde bulunmak
III. Borsada işlem gören her türlü türev
araçların alım satımına aracılık faaliyetinde
bulunmak
Yukarıdakil
 
Kayıt Tutuldu Kayıt Tutuldu  
  Herkesin yazı yazması yönetici tarafından engellenmiştir.
EN ÜST Cevapla
Sistem: FireBoardGönderileri Masaüstünüze Alın